logo

Aktualności

Mały podatnik – duże korzyści, czyli czy korzystasz z jednorazowej amortyzacji?

Bycie małym podatnikiem pozwala przedsiębiorcom na korzystanie z szeregu przywilejów i uproszczeń przewidzianych dla małego biznesu. Jednym z takich przywilejów jest możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych o wartości powyżej 3500zł. Trzeba oczywiście spełnić kilka warunków i zgłosić do Urzędu fakt skorzystania z takowej pomocy, ale często warto się pofatygować, gdyż korzyści mogą być znaczące.

Na początek zdefiniujmy kto to jest mały podatnik:

Przez małego podatnika rozumie się podatnika podatku od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro (Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r., Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) art.2 pkt. 25). Z jednorazowej amortyzacji mogą również skorzystać podmioty, które dopiero w bieżącym roku rozpoczęły działalność.

Jakie środki trwałe mogą zostać jednorazowo zamortyzowane:

Kwalifikują się środki z grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), czyli:

grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne,

grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,

grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,

grupa 6 – urządzenia techniczne,

grupa 7 – środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych,

grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis nie może zostać zastosowana w odniesieniu do gruntów, budynków i budowli, samochodów osobowych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Jakie są limity korzystania z jednorazowej amortyzacji?

Limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w roku podatkowym wynosi 50 000 euro (w 2017 roku wynosi 215 tys. zł). Limit dotyczy łącznej wartości odpisów jednorazowych w danym roku podatkowym. Trzeba również pamiętać, że jednorazowa amortyzacja jest formą pomocy de minimis, tak więc zgodnie z Traktatem o pomocy de minimis, w ciągu 3 lat łączna kwota pomocy nie może przekroczyć 200.000 euro. Jeśli nie jesteś pewien, ile limitu już wykorzystałeś, albo zgubiłeś zaświadczenia o pomocy de minimis, możesz to sprawdzić na stronie UOKiK:

https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary;jsessionid=xERYnwnnNcuEq4QUolL-Y6wE.undefined

Jakie formalności trzeba dopełnić?

Po dokonaniu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego składamy do Urzędu Skarbowego wniosek o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis. Zaznaczam, że nie zgłaszamy samego faktu w celu uzyskania zgody na taki odpis (bo jeśli spełniamy warunki to jej nie potrzebujemy) tylko w celu potwierdzenia, że skorzystaliśmy z takiej formy pomocy.

Jakie dokumenty będą potrzebne:

– dokument potwierdzający zakup środka trwałego (np. ksero faktury),

– dowód zapłaty za środek trwały (np. potwierdzenie przelewu),

– ewidencję środków trwałych,

– kopię KPiR, która potwierdzi dokonanie odpisu amortyzacyjnego,

– oświadczenie o metodzie amortyzacji, jaka byłaby przyjęta dla środka trwałego gdyby niejednorazowa amortyzacja,

– kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo w przypadku, gdy podatnik wcześniej nie korzystał z takiej formy pomocy, oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis,

– wniosek zawierający informacje dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej działalności ? zazwyczaj każdy Urząd posiada swój wzór wniosku (często dostępny na stornach internetowych urzędu).

Dane kontaktowe

Biuro rachunkowe deFACTO

Rzeszów, ul. Przemysłowa 5

III piętro, lok. nr 40

tel. 17 20 00 110

e-mail: kontakt@defacto-rzeszow.pl

facebook     google

footer

*kliknij na mapę, aby wyznaczyć trasę

Realizacja: ROXart.pl